Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Beslagspecialist , mede handelend onder de naam De Beslagspecialist.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Beslagspecialist en op alle met De Beslagspecialist aangegane overeenkomsten.

1.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Onder 'koper' wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot De Beslagspecialist in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'koper' ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.7 Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede begrepen , de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. De Beslagspecialist is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Alle aanbiedingen van De Beslagspecialist zijn vrijblijvend en De Beslagspecialist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.

- een offerte door de koper is getekend en door De Beslagspecialist is ontvangen in geval door De Beslagspecialist een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan De Beslagspecialist via elektronische weg is verzonden en door De Beslagspecialist is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres.

2.7 De Beslagspecialist is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Beslagspecialist dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.8 Koper en De Beslagspecialist komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5, 2.6 en 2.7 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Beslagspecialist gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Beslagspecialist garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Betaling kan onder meer geschieden per vooruitbetalin of I-deal. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Beslagspecialist.

Artikel 4 Aflevering en leveringstermijnen

4.1 De Beslagspecialist streeft ernaar om producten binnen een week af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. De Beslagspecialist is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door DHL of post.nl, dan wel enige andere door De Beslagspecialist ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van De Beslagspecialist.

4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.

4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door De Beslagspecialist overschreden wordt, zal De Beslagspecialist u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met De Beslagspecialist te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan De Beslagspecialist te melden.

4.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq afgeleverd op het postkantoor.

4.6 Artikel 4.5 geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.

4.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Afkoelingsperiode

5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.

5.2 Voor overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 5.3 en 5.4.

5.3 Bij gepersonaliseerde produkten vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 6 is wel van toepassing.

5.4 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan De Beslagspecialist te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar De Beslagspecialist. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt u zelf.

5.5 De bedragen die u heeft betaald op het moment dat u de overeenkomst met De Beslagspecialist ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal De Beslagspecialist binnen 30 dagen nadat De Beslagspecialist het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.6 De Beslagspecialist behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van De Beslagspecialist of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Beslagspecialist schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal De Beslagspecialist u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De Beslagspecialist heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6 Niet goed, geld terug

6.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:

(a) u kunt De Beslagspecialist schriftelijk (via, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of

(b) u kunt de overeenkomst met De Beslagspecialist ontbinden, door dit schriftelijk (via , brief of e-mail) aan De Beslagspecialist te melden.

6.2 Indien u De Beslagspecialist vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan De Beslagspecialist terugsturen. De Beslagspecialist zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van De Beslagspecialist, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is De Beslagspecialist niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. De Beslagspecialist zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

6.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 6.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan De Beslagspecialist te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van De Beslagspecialist. De aankoopprijs van het product zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. De artikelen 5.6 en 5.7 zijn op dit artikellid van toepassing.

Artikel 7 Garantie en aanspakelijkheid

7.1 Voor door De Beslagspecialist geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De Beslagspecialist vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

7.2 De Beslagspecialist is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Beslagspecialist. De Beslagspecialist is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien De Beslagspecialist, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Beslagspecialist of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 De koper is gehouden De Beslagspecialist te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen De Beslagspecialist mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

7.6 Het is mogelijk dat De Beslagspecialist op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Beslagspecialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met De Beslagspecialist is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is De Beslagspecialist niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Beslagspecialist geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 De Beslagspecialist garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11 Disclaimer

11.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van De Beslagspecialist steeds worden gewijzigd. De Beslagspecialist registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Overeenkomstig de Wet op Persoonsregistraties is deze bij de Registratiekamer aangemeld. Indien en zodra de Wet op de Persoonsregistraties zal komen te vervallen en worden vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal De Beslagspecialist ervoor zorgdragen dat de in de vorige zin bedoelde registratie wordt geconverteerd, dan wel dat een nieuwe registratie, volgens de alsdan geldende wetgeving, zal worden gedaan.

11.2 De website van De Beslagspecialist en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. De Beslagspecialist sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. De Beslagspecialist onderhoudt beveiligt de website en inhoud. De Beslagspecialist geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan De Beslagspecialist garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van De Beslagspecialist of overeenkomsten gesloten met De Beslagspecialist worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 De Beslagspecialist zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat hiertoe een uitgebreid beleid.

13.2 De Beslagspecialist neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.